DISCLAIMER

Uw toegang tot de site en het gebruik ervan is onderworpen aan de onderstaande toepasselijke gebruiksvoorwaarden en wetgeving. Het gebruik van de site betekent dat de bezoeker van deze site zich zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met deze voorwaarden, welke ook van toepassing zullen zijn op elk internet initiatief van Care by Nature.

Indien een bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden noch te niet doen. De voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Care by Nature uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.

Ofschoon aan de inhoud van de website de grootste zorg is besteed, wijst Care by Nature alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Care by Nature kan geen aansprakelijkheid erkennen voor onjuistheden of voor welke informatie dan ook die als misleidend zou worden bevonden.

Care by Nature behoudt zich het recht voor te allen tijde informatie, gegevens, prijzen of gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de specificatie, de wijziging of vervanging van nieuwe of reeds gedane of bestaande contractuele verplichtingen overeengekomen tussen Care by Nature en de gebruiker.

Algemeen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en/of simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Care by Nature geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod kunt u zich wenden tot de Care by Nature medewerkers.

De aansprakelijkheid van Care by Nature voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout hunnerzijds worden ingeroepen.

De dienst- en productinformatie die Care by Nature verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Nederlandse recht waaraan zij onderworpen zijn.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan hetzij Care by Nature, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacyverklaring

Zie de privacyverklaring op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens, de presentatie, de inhoud, de logo’s weergegeven op de website van Care by Nature beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Care by Nature en haar informatieleveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Care by Nature is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Care by Nature. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen (=’cachen’) van de informatie van de browser.

Aansprakelijkheid

Care by Nature en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, eventuele onderbrekingen of storingen van welke aard ook, controle, onderhoud, technisch probleem, overbelasting etc. Care by Nature kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Care by Nature. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Links naar websites van derden

De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en puur informatief aangeboden. Care by Nature voert geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Care by Nature de inhoud van deze sites goedkeurt en impliceert geen enkele samenwerking tussen Care by Nature en de uitbaters van deze sites. De gebruiker dient bovendien de nodige voorzorgen te nemen teneinde er voor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door hem worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

Adviezen via de website

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Care by Nature hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Juistheid van gegevens

Sommige op de site vermelde producten en data kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering en data. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De aangeboden informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Care by Nature zal al het redelijke in het werk stellen om de fouten die haar worden gemeld te corrigeren. Care by Nature en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie noch het actueel karakter van deze informatie. Care by Nature kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van fouten of vergissingen in de informatie die door haar of door derden aan de gebruiker wordt aangeboden op de website van Care by Nature.

Care by Nature is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Behoudens in geval van opzet kan Care by Nature niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen of onvolledige informatie noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van kansen of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, verzamelen, weergeven, redigeren, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst. Zelfs indien Care by Nature gewaarschuwd werd voor zulke mogelijke schade. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Care by Nature elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten aan de Care by Nature website.

De gebruiker erkent dat Care by Nature het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering. Het komt bovendien aan de gebruiker toe de nodige voorzorgen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door de gebruiker worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten, zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken. De gebruiker erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat de voormelde informatie lacunes of onnauwkeurigheden kan bevatten (waaronder typfouten) of verwijzingen naar producten die niet meer beschikbaar zijn en kan daarvoor geenszins Care by Nature in gebreke stellen.