Voorwaarden samenwerking professionals

OVEREENKOMST

Als partner van Care by Nature bindt u zich aan de volgende algemene voorwaarden:

Care by Nature behoudt zich het recht voor om de service voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Nieuwe eigenschappen die het huidige programma uitbreiden of verbeteren zijn wederom onderhevig aan dezelfde voorwaarden. Bij voortgezet gebruik van het partner programma geeft u impliciet uw toestemming voor deze veranderingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden resulteert in de beëindiging van uw account waarbij eventuele uitstaande commissies vervallen. U stemt ermee in om het affiliate programma op eigen risico te gebruiken.

Algemene voorwaarden

  1. U moet 18 jaar of ouder zijn om deel uit te maken van dit programma.
  2. U moet in de Nederland woonachtig zijn.
  3. U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mail adres, en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het inschrijvingsproces te voltooien.
  4. Uw login kan slechts door één persoon worden gebruikt.
  5. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Care By Nature kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze veiligheidsverplichting.
  6. U bent verantwoordelijk voor alle bestellingen en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  7. Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account onderhouden.
  8. U mag het partnerprogramma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag in het gebruik van de service geen wetten in uw rechtsgebied schenden.

 

Links/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich heeft aangemeld voor het affiliate programma, krijgt u een unieke affiliate code toegewezen. U mag links, banners of andere afbeeldingen die wij leveren met uw partnercode op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie plaatsen. Wij zullen u voorzien van richtlijnen en grafisch artwork. We kunnen het ontwerp van de artwork te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen, maar we zullen niet de afmetingen van de beelden veranderen zonder aankondiging.

Om nauwkeurige tracking-, rapportage-en verwijzingskosten toe te staan, bieden we u speciale links die moeten worden gebruikt in alle koppelingen tussen uw site en de site van Care By Nature. U moet ervoor zorgen dat elk van de koppelingen tussen uw site en de site van Care By Nature gebruik maakt van een dergelijke speciale link. U verdient alleen spaarpunten op een Care By Nature product dat rechtstreeks via zo’n link is besteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van incorrecte links.

Partnerlinks moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt aanbevolen.

Spaarpunten en uitbetaling

Om in aanmerking te komen voor spaarpunten, moet de klant klikken op een speciale link vanaf uw site, vanuit uw e-mail of andere communicatie naar de site van Care By Nature en een product bestellen tijdens die sessie.

We zullen alleen spaarpunten geven op links die automatisch worden bijgehouden en gerapporteerd door onze systemen.

Wij behouden ons het recht om waardepunten te diskwalificeren die door frauduleuze, onwettige, of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketing methodes worden verdiend.

Het uitkeren van spaarpunten begint pas als u meer dan 25 Euro heeft verdiend. Als u dat bedrag niet haalt worden uw spaarpunten niet uitgekeerd.

Uzelf identificeren als een Care by Nature partner

U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma; een dergelijke actie kan resulteren in beëindiging van deelname aan het programma.

Bovendien mag u op geen enkele wijze de relatie tussen ons verkeerd of verfraait weergeven. Bijvoorbeeld door te claimen dat u onze producten heeft helpen ontwikkelen, of door te zeggen dat u deel uit maakt van Care By Nature. Of dat u een relatie of verwantschap heeft met enige andere persoon of entiteit, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst.

U mag geen producten kopen via uw partnerlink voor uw eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het weigeren van waardepunten en/of beëindiging van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Indien uw spaarpunten een waarde van 25 Euro overschrijden, wordt u elk kwartaal betaald.

Klant definitie

Klanten die producten kopen via dit programma zullen worden beschouwd als onze klanten. Daarom zijn al onze regels, beleidsregels en bedrijfsprocedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en de operationele procedures op elk moment wijzigen. We zullen bijvoorbeeld bepalen welke prijzen in rekening worden gebracht voor producten die in het kader van dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Product prijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site hebt vermeld, moet u de productprijzen op uw site niet weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om accurate informatie weer te geven, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle aanverwante apparatuur
– Het waarborgen dat de weergave van speciale links op uw site niet in strijd is met een overeenkomst tussen u en een derde partij
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen geplaatst op uw site
– Ervoor te zorgen dat materialen geplaatst op uw site niet in strijd zijn of inbreuk maken op de rechten van een derde partij (met inbegrip van, auteursrechten, handelsmerken, privacy, of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor te zorgen dat materialen geplaatst op uw site niet lasterlijk of anderszins illegaal zijn
– Ervoor te zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat aangeeft, hetzij door middel van een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt en opslaat

Naleving van wetten

Als voorwaarde aan uw deelname aan het programma gaat u ermee akkoord dat, terwijl u een programma deelnemer bent, u zult voldoen aan alle wetten, verordeningen, regels, licenties, vergunningen, vonnissen, beslissingen of andere eisen van de lokale overheid in uw jurisdictie.

Termijn van de overeenkomst en het programma

Deze overeenkomst gaat in na onze aanvaarding van uw aanvraag en zal eindigen door één van beide partijen. Deze overeenkomst kan op elk ogenblik, met of zonder oorzaak beëindigd worden, door de andere partij schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Bij de beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van, en verwijderen van uw site van, alle links naar Care By Nature, en al onze handelsmerken en logo’s, en alle andere materialen die door of namens ons aan u op grond van het programma zijn geleverd. Care By Nature behoudt zich het recht voor om het programma te allen tijde te beëindigen. Bij beëindiging van het programma worden alle uitstaande waardepunten boven de 25 Euro uitbetaald.

Beëindiging

Care By Nature heeft het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en te weigeren om welke reden dan ook. Een dergelijke beëindiging van de dienst zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van uw account of uw toegang tot uw account, en het verlies van recht op waardepunten als ze werden verdiend door frauduleuze, onwettige, of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop of marketing methodes. Care By Nature behoudt zich het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment.

Relatie van de partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze overeenkomst zal leiden tot een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise of arbeidsrelatie tussen de partijen. U heeft geen bevoegdheid om namens ons voorstellen of verklaringen te doen of te aanvaarden. U zult geen verklaring afleggen, of op uw site of anderszins, dat redelijkerwijs iets in deze sectie zou tegenspreken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winsten of gegevens) die voortvloeien uit deze overeenkomst of het programma, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze geaggregeerde aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze overeenkomst en het programma niet hoger zijn dan de totale door u in het kader van deze overeenkomst betaalde of te betalen waardepunten.

Disclaimers

Wij maken geen uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of de producten die worden verkocht via het programma. Daarnaast geven wij geen garantie dat de werking van de site van Care By Nature ononderbroken of foutloos zijn, en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN.

U BEGRIJPT DAT WE OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) OVEREENKOMSTEN KUNNEN SLUITEN MET PARTNERS OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DIE VERVAT IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT HET MOGELIJK IS DAT DEZE SITES  EXPLOITEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET- OF CONCURREREN MET- UW WEBSITE.

U HEBT DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA ONAFHANKELIJK GEËVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP EEN VERKLARING ANDERS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst, transacties of activiteiten in het kader van deze overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze filialen zal worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage. Voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten geschonden heeft, of dreigde te schenden, kunnen wij dit voorleggen aan een daartoe bevoegde rechterlijke instantie. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan worden gebruikt als onderdeel van een rechtszaak bij een daartoe bevoegde rechtbank.

Diverse

Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving. U mag deze overeenkomst, door de werking van de wet of anderszins, niet toewijzen aan een andere partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van deze beperking, zal deze overeenkomst bindend zijn voor de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Nalaten van het afdwingen van uw prestaties om aan deze overeenkomst te voldoen is geen verklaring van afstand van ons recht om deze of andere bepaling later af te dwingen.